Защо е добре да застраховаме селскостопанските животни, които отглеждаме?

Когато човек развива някакъв вид земеделска дейност е добре да вземе предвид опцията за сключване на застраховка. Това е една от превенциите, които забравяме и след това търпим доста сериозни загуби. Всъщност идеята на застраховките са в това да ни защитят и да поемат на 100 % разходите от възникнали застрахователни събития. Земеделските застраховки, които се предлагат днес на пазара биват няколко вида – такива за растениевъдство и други за животни. Ако си мислите, че само растенията са застрашени от погиване поради това, че се отглеждат на открито и могат да бъдат засегнати от природните катаклизми то това е грешно, защото в крайна сметка животните, които се отглеждат в едно стопанства също са подложени на редица заплахи.

Дори отглеждането на животни да е контролирано в професионални ферми то това не означава, че при късо съединение или друг потенциален риск от земетресения, природни бедствия и други няма претърпите сериозни щети. Затова е важно да се предвидят даже непредвидими обстоятелства които да бъдат включени в застрахователната полица и по този начин да се намалят до минимум загубите, които фермера би понесъл.

Обхвата за типа застраховка на животни наистина е доста голям. Както вече стана ясно в полицата могат да бъдат включени клаузи като пожар и природни бедствия като детайлно се опишат всички потенциални рискове, които биха причинили частично или трайно погиване на стопанството. Освен това застрахователите предоставят и възможността да се включи в застрахователната полица и риск „злополука“. Животните са живи същества, при които също могат да възникнат причини, водещи до злополука. А злополуката може да бъде в различни форми, като едни то най-честите са счупване на крак и нужда от лечение, сблъсък с превозно средство и редица други.

Както хората така и животните боледуват. Ако отглеждането е във ферми то риска от заболявания се намалява, тъй като средата е контролирана и се ограничава на практика разпространението на заболявания, но въпреки това напоследък ставаме свидетели на това, че такива варианти съществуват и се налага умъртвяване на животните с цел да бъде ограничен риска от зараза и на други животни.  В застраховката за животни могат  да бъдат включени рискове както „заразни заболявания“ така и незаразни, поради това, че както вече споменахме освен заразните болести, които могат да причинят смърт на голям процент от животните в стопанството така могат да се появят и други, които също да донесат риск за живота и здравето на отглежданите животни. Независимо дали стопанството е лично или се отглежда като бизнес е определящо да се предприемат действия, които да гарантират намаляване на разходите при възникване на потенциален риск от различни загуби.