Какви рискове включва застраховката „Товари по време на превоз“?

Автомобилното застраховане е от широко разпространените видове застраховки  и на нашия пазар. Когато се търси гаранция и ефективност то е неизбежно да не предвидим застраховка, която по един или друг начин е свързана с автомобилното застраховане. А като вид вариантите на българския застрахователен пазар са многообразни и реално те зависят  от рисковете,  покритието и предел на отговорността, която носи застрахователя при обезщетение. Най-познатите застраховки сред водачите на МПС –та са задължителната Гражданска отговорност и доброволната Автокаско. Както сами знаете и двете полици се отнасят до ангажимент при настъпване на застрахователно събитие компанията, издала застрахователната полица да обезщети пострадалото лице със съответната парична сума. Но не само това са вариантите от категорията автомобилно застраховане.Карго

Със сигурност сте чували за така наречените Карго застраховки и необходимостта от тях. Всъщност при не малко дружества тази полиза е известна и като застраховка „Товари по време на превоз“. Тя се отнася до осигуряване на застрахователна защита на самия товар, който по време на превозването по един или друг начин е попаднал в риск ,от превозното средство или пътните условия, при които преминава транспортиращия автомобил. С две думи „Товари по време на превоз“ е застраховка, която покрива рисковете, на които са изложени стоките по време на тяхното транспортиране.

Тази застраховка не е задължителна. Тя е доброволна, но все повече транспортни фирми я ползват като превенция, която им осигурява сигурност и минимизиране на разходите по време на настъпване на събитие, което уврежда частично или напълно транспортираните стоки и продукти. а такива продукти могат да бъдат с различно естество на приложение. Документи, ценни книжа, пали, скъпоценни камъни, животни живи, растения, благородни метали, произведения на изкуството и много други. Именно спецификата на превозваните стоки се оказва основателна причина от транспортната компания, която осъществява транспорта им да сключат полица за застраховане на товара по време на превоз.

Обезщетенията, които се дължат от застрахователя са въз основа на това дали са настъпили загуби и повредени части от товара в  следствие на лоши климатични условия, кражби, пътни инциденти и много други. В полицата задължително с прави опис на товара, тъй като се изисква и точната му оценка.  Клаузите в договора трябва да бъдат внимателно премерени и наистина да са съобразени с потенциалните рискове, които могат да причинят частична или пълна загуба на товара по време на превоз. Именно това може да се окаже решаващо за да се покрият напълно щети, които са свързани дори със специфични рискове. За сигурност и гаранции при този вид автомобилно застраховане се доверете на Булстрад.